The Ðinh dynasty
968-979
Ðinh Tiên Hong
Thi Bnh Hng Bo
Earlier Lê dynasty
980-1005
Lê Ði Hnh
Thiên Phc Trn Bo
The Lý dynasty
1010-1028
Lý Thi T
Thun Thiên Ði Bo
1028-1054
Lý Thi Tông
Minh Ðo Thông Bo
Minh Ðo Nguyên Bo
1138-1175
Lý Anh Tông
Ði Ðnh Thông Bo
Thiên Cm Thông Bo
Thiên Cm Nguyên Bo
1176-1210
Lý Cao Tông
Thiên T Thông Bo
Tr Bnh Thông Bo
Tr Bnh Nguyên Bo
The Trn dynasty
1225-1258
Trn Thi Tông
Nguyên Phong Thông Bo
Kin Trung Thông Bo
1314-1329
Trn Minh Tông
Ði Khnh Thông Bo
Khai Thi Nguyên Bo
1341-1369
Trn D Tông
Thiu Phong Nguyên Bo
Thiu Phong Thông Bo
Ði Tr Thông Bo
Ði Tr Nguyên Bo
The H dynasty
1400-1401
H Quý Ly
Thnh Nguyên Thông Bo
Later Trn dynasty
1409-1413
Trn Quý Khong
Thiên Khnh Thông Bo
The Lê dynasty
1428-1433
Lê Thi T
Thun Thiên Nguyên Bo
1434-1442
Lê Thi Tông
Thiu Bnh Thông Bo
Ði Bo Thông Bo
1443-1459
Lê Nhân Tông
Thi Ha Thông Bo
Diên Ninh Thông Bo
1459-1460
Lê Nghi Dân
Thiên Hng Thông Bo
1460-1497
Lê Thnh Tông
Quang Thun Thông Bo
Hng Ðc Thông Bo
1497-1504
Lê Hin Tông
Cnh Thng Thông Bo
1505-1509
Lê Uy Mc
Ðoan Khnh Thông Bo
1510-1516
Lê Tng Dc
Hng Thun Thông Bo
1516-1526
Lê Chiêu Tông
Quang Thiu Thông Bo
1522-1527
Lê Cung Hong
Thng Nguyên Thông Bo
The Mc dynasty
1527-1529
Mc Ðng Dung
Minh Ðc Nguyên Bo
Minh Ðc Thông Bo
1530-1540
Mc Ðng Doanh
Ði Chnh Thông Bo
1541-1546
Mc Phc Hi
Qung Ha  Thông Bo
1546-1561
Mc Phc Nguyên
Vnh Ðnh Thông Bo
Vnh Ðnh Ch Bo
1598-1598
Mc Knh Dng
Thi Bnh An Php
Later Lê dynasty
1533-1548
Lê Trang Tông
Nguyên Ho Thông Bo
1573-1599
Lê Th Tông
Gia Tha Thông Bo
1649-1662
Lê Thn Tông
Vnh Th Thông Bo
1676-1705
Lê Huy Tông
Vnh Tr Nguyên Bo
Vnh Tr Thông Bo
Vnh Tr Chi Bo
Chnh Ha Thông Bo
1706-1729
Lê D Tông
Vnh Thnh Thông Bo
Bo Thi Thông Bo
1740-1796
Lê Hin Tông

Cnh Hng Thông Bo
Cnh Hng Trung Bo
Cnh Hng Ch Bo
Cnh Hng Vnh Bo
Cnh Hng Thi Bo
Cnh Hng C Bo
Cnh Hng Trng Bo
Cnh Hng Tuyn Bo
Cnh Hng Thun Bo
Cnh Hng Chnh Bo
Cnh Hng Ni Bo
Cnh Hng Dng Bo
Cnh Hng Lai Bo
Cnh Hng Thn Bo
Cnh Hng Ði Bo
Cnh Hng Ði Tin

1786-1788
Lê Mn Ð
Chiêu Thng Thông Bo
Ty Sn brothers
1776-1793
Nguyn Nhc
Thi Ðc Thông Bo
1788-1792
Nguyn Hu
Quang Trung Thông Bo
Quang Trung Ði Bo
1793-1802
Nguyn Quang Ton
Cnh Thnh Thông Bo
Cnh Thnh Ði Bo
Bo Hng Thông Bo
The Nguyn dynasty
17XX
Nguyn Lord
Thi Bnh Thông Bo
Thiên Minh Thông Bo
1802-1819
Nguyn Th T
Gia Hng Thông Bo (1796)
Gia Long Thông Bo
1820-1840
Nguyn Thnh T
Minh Mng Thông Bo
1841-1847
Nguyn Hin T
Thiu Tr Thông Bo
1848-1883
Nguyn Dc Tông
T Ðc Thông Bo
T Ðc Bo Sao
1883-1884
Nguyn Gin Tông
Kin Phc Thông Bo
1885-1885
Nguyn Hm Nghi
Hm Nghi Thông Bo
1886-1888
Nguyn Cnh Tông
Ðng Khnh Thông Bo
1889-1907
Nguyn Thnh Tha
Thnh Tha Thông Bo
1907-1916
Nguyn Duy Tân
Duy Tân Thông Bo
1916-1925
Nguyn Hoang Tông
Khi Ðnh Thông Bo
1926-1945
Nguyn Bo Ði
Bo Ði Thông Bo

BACK TO TOP